תקנון ותנאי תעופה

תקנון האתר ותנאי תעופה

FLYBOX – התקנון של אתר האינטרנט

תנאי השימוש באתר FLYBOX כללי

 1. FLYBOX מפעילה את “מנהרת הרוח” אשר ברחוב יוסף (טומי) לפיד 8 שבראשון לציון בו ניתן לעוף ע”ג זרם אוויר
 2. השימוש באתר זה של FLYBOX (להלן: “האתר“) מותנה בהסכמה חד משמעית ובלתי חוזרת של כל אדם (להלן: “המשתמש“) לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. בכניסתו של המשתמש לאתר הוא מצהיר באופן בלתי חוזר כי הוא מודע לאמור בתקנון זה ומסכים לכל הוראותיו, גם אם מסיבותיו לא קרא ו/או הבין את הוראות התקנון ו/או מי מהן.
 3. השימוש שלכם בכל מידע או חומרים המפורטים באתר אינטרנט זה הוא באחריותכם הבלעדית בלבד, ואין FLYBOX אחראים ו/או נושאים באחריות משפטית ו/או אחרת כלפי המשתמש באתר זה.  המשתמש מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו טענה ו/או דרישה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין כנגד האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.
 4. התוכן שמופיע באתר אינטרנט זה נועד רק לשימוש כללי ולקבלת מידע כללי. התוכן כפוף לשינויים שעשויים להיערך מעת לעת ללא הודעה מראש. אין אנו ו/או מי מטעמנו לרבות צדדים שלישיים, אחראים בשום צורה ואופן למידע והחומרים המופיעים בו לרבות הופעתם, שלמותם ו/או התאמתם המלאה.
 5. חלקים מהתקנון ו/או האתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם המידע מיועד לנשים ולגברים כאחד.

בעלות על המידע ושמירה על זכויות יוצרים 

 1. אתר האינטרנט מכיל חומרים, סמלים, אייקונים אשר בבעלות FLYBOX או הנם המורשים להחזיק בהם. החומר האמור כולל, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את העיצוב, התכנון, המראה, התכנים והגרפיקה של האתר. העתקת הסימנים המסחריים ו/או החומר המפורט באתר אסורה בהחלט.
 2. כל הסימנים המסחריים שהועתקו לאתר האינטרנט הזה ושאינם הרכוש של הFLYBOX  מוצגים באתר האינטרנט ככאלו.
  שימוש לא-מורשה באתר האינטרנט עלול להוביל לתביעות נזיקין ו/או לכל הסעדים ו/או התרופות המוקנים ל –FLYBOX עפ”י כל דין.
 1. אתר האינטרנט עשוי מעת לעת לכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. הקישורים הללו מוצגים לנוחיותכם בלבד כדי לספק מידע נוסף. קיומו של הקישור אינו מעיד על בדיקתנו ו/או הסכמתנו ו/או אישורנו את המופיע בו. איננו אחראים בכל צורה ואופן לתוכן שמופיע בקישורי האינטרנט שמופיעים באתר האינטרנט הזה.
 2. כל המידע המפורט באתר מוצג כפי שהוא ו – FLYBOX אינם אחראים בכל צורה ו/או אופן להתאמת המידע לצורכי המשתמש וכן ליכולתו ו/או אי יכולתו לעשות שימוש במידע ו/או בחומרים המפורטים באתר.
 3. הנהלת האתר תהיה רשאית, בין היתר, ובכל עת ומכל סיבה שהיא לחסום או להפסיק לאלתר גישת גולש לשירות אם יפר את הוראות התקנון.

מי יכול לעוף

 1. משתמשים המשתמשים הרשאים להשתמש “במנהרת הרוח” הינם כמפורט להלן:
  1. צעירים מגיל 4 ועד גיל 8 – זאת בכפוף לליווי ואישור ההורים/אפוטרופוס חוקי דבר השימוש של ילדם ב”מנהרת הרוח”.
  2. צעירים מגיל 8 עד 15 – השימוש יהיה כפוף לאישור הורים + צילום ת.ז ההורה/ אפוטרופוס חוקי וליווי מבוגר.
  3. צעירים מגיל 15 עד 18 – השימוש יהיה כפוף לקבלת אישור ההורים/ אפוטרופוס חוקי + צילום ת.ז הורה.
  4. מגיל 18 ואילך – אין הגבלת גיל לגילאים מבוגרים יותר.
  5. תנאי נוסף לשימוש במנהרת הרוח לילדים מתחת לגיל 18 יהיה חתימה של הורה או אפוטרופוס על כתב-הוויתור המופיע באזור האישי או במקום.
 2. על כל המשתמשים להיות בריאים ובמצב פיזי טוב. המשתתפים צריכים לשקול פחות מ-113 ק”ג.
 3. משתמשים אשר פרקו את הכתף שלהם או שסובלים מבעיות בגב או בצוואר, מחלות לב, הוועצו עם הרופא שלכם טרם הזמנת תעופה.
 4. נשים בהיריון חל עליכם איסור חמור לעשות שימוש “במנהרת הרוח”.

כתב-ויתור

 1. על כל המשתמשים למלא כתב-ויתור, שהינו חוזה משפטי בין המשתמש ובין FLYBOX. כתב ויתור זה המהווה כאמור חוזה שבה להבטיח, בין היתר, כי כל המשתמשים מבינים את טבעו של “במנהרת הרוח” ואת הסיכונים הכרוכים בו. כל המידע שמופיע בכתב-הוויתור משמש אך ורק לשם מטרה זו ולשימושה של FLYBOX.
 2. מעצם היותו חוזה משפטי, יש להשלים את כתב-הוויתור במלואו על-ידי המשתמש או ההורה או האפוטרופוס שלו – הכל כנדרש בכתב הוויתור ו/או בהוראות באתר. יש להציג תעודת זהות תקפה לשם העתקת מספר הזהות ברישום. סירוב להשלים את כתב-הוויתור ב- FLYBOX משמעו ביטול השימוש “במנהרת הרוח” והפקעתה, ללא החזר כספי.
 3. על המשתמשים להביא בהגיעם ל”מנהרת הרוח” תעודת זהות ולהציגה בפני הגורמים המתאימים ב FLYBOX וזאת, בין היתר, כדי להעניק תוקף משפטי לכתב-הוויתור. על הורים לילדים מתחת לגיל 18 לספק תעודת זהות כדי להעניק תוקף למימוש החוזה בשמו של הילד המשתמש.

הזמנת מקום מראש

 1. המועד של הזמנת המקום הוא שעת תחילת התעופה “במנהרת הרוח”. אם זו תעופתכם הראשונה, עליכם להגיע שעה אחת לפני שעת תחילת התעופה. אם עפתם בעבר, עליכם להגיע 30 דקות לפני שעת התעופה. ההגעה המוקדמת נועדה להשלים את מילוי המסמכים, ביצוע הבדיקות הדרושות לשם השימוש “במנהרת הרוח” ו ולהשתתף בהדרכה וקבלת ציוד תעופה כנדרש. כדי לעוף, הלקוחות אחראים להגיע במועד, להשלים כנדרש את ההליכים המקדמיים האמורים, לרבות השתתפות בהדרכה וקבלת ציוד התעופה.
 2. לשם תעופה “במנהרת הרוח” על כל אורח לעמוד בכל התנאים שיפורטו להלן:

18.1 להיות בעלי בריאות תקינה ובמצב  פיזי הולם.

18.2 ללא פציעות.

18.3 לבושים בביגוד נוח, לרבות נעלי ספורט שרוכות, ובגדים שניתן ללבוש מתחת לחליפת תעופה.

18.4  להביא תעודת זהות או דרכון.

18.5  לחתום על כתב-ויתור.

18.6 להיות מודעים שלוחות-הזמנים שלנו כמעט אינם מאפשרים לנו לרשום מאחרים מחדש.

 1. ניתן לבטל או לשנות את ההרשמה עד 48 שעות משעת התעופה המתוכננת. הזמנות שבוטלו יחודשו רק במסגרת התנאים, ההגבלות והמחירים המקוריים.FLYBOX אינה מתחייבת להיעתר לבקשת המשתמש לשנות את מועד הגעתו למנהרת וזאת והכל עפ”י שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף ללוחות הזמנים והמגבלות של FLYBOX ויכול להיות כרוך בתשלום הוצאות מנהליות.
 1. FLYBOX אינה אחראית להזמנות שפוספסו בשל נסיבות כדוגמת בעיות בתחבורה, תנאי מזג אוויר או כל סיבה אחרת שאינה באחריותה של FLYBOX, כמו-גם להוצאות שקשורות להזמנות שנערכות מראש.

ביצוע ההזמנה

 1. תנאי לרכישת חבילת תעופה ל”מנהרת הרוח” באמצעות כרטיס אשראי הינו כי הרוכש יהיה מעל גיל 18 שנה.
 2. ביצוע ההזמנה יבוצע באמצעות הזנת המערכת בפרטי הרכישה, כמפורט להלן:
  • הזמנה באמצעות מסירת פרטי כרטיס אשראי תתבצע עפ”י השלבים המתוארים להלן:
  • קבלת אישור חברת האשראי הינה תנאי מוקדם לביצוע העסקה.
  • הרוכש יבצע את ההזמנה באתר באמצעות מסירת פרטי כרטיס האשראי. פרטי האשראי ופרטי המשלם יוזנו למערכת לשם חיוב כרטיס האשראי לביצוע ההזמנה.
  • במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני. להשלמת הרכישה יידרש הרוכש ליצור קשר טלפוני עם מוקד ההזמנות ב – FLYBOX לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.
  • לא פעל הרוכש להסדרת האישור בתוך 48 שעות ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי למתן אישור לביצוע העסקה ובכל מקרה לא פחות מ- 30 ימים לפני מועד ההגעה, תהיה FLYBOX רשאית לבטל את ההזמנה של הרוכש.
  • עם תום הזנת פרטי הרכישה והאשראי תשלח לרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית על אישור קליטת ההזמנה. על הרוכש להביא עמו ולהציג בדלפק הקבלה בעת ההגעה ל”מנהרת הרוח” את אישור ההזמנה.
  • שירותי סליקה באתר מתבצעים ע”י ובאחריות חברת טרנזילה – סליקת כרטיסי אשראי. טרנזילה מקבוצת אינטרספייס הינה חברת הסליקה המקוונת הגדולה והמובילה בישראל. טלפון 073-2224444.
  • למען הסר ספק, העסקה תכנס לתוקפה אך ורק בעת קבלת אישור סופי בכתב הנושא את לוגו של FLYBOX . היה ולא קיבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני בדבר אישור קליטת ההזמנה, עליו חלה האחריות ליצור קשר טלפוני עם משרדי “מנהרת הרוח” ולברר את הסיבה לכך, ולהסדיר את כל הדרוש לצורך קבלת האישור כאמור.
  • המחירון בפלייבוקס מתחלק לחבילות מותאמות למימוש באמצע שבוע וסוף שבוע. המחירים בהתאם.
   חבילות אמצע שבוע ניתנות למימוש בימי חול בלבד, ללא שישי ושבת, ללא חגים ומועדים, ללא חופשות מבתי ספר וללא תאריכים 15-31/8 בכל שנה.
    
    
    
    

תנאי תשלום

 1. . אמצעי התשלום עבור רכישת שירותים באמצעות האתר יהיה כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המפורטות להלן: ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא, ישראכרט ומאסטרקרט.
 2. המחירים המפורסמים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע”מ.
 3. FLYBOX רשאית בכל עת לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר והמשתמש באתר מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד FLYBOX בגין ובקשר לכך. במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים במשרדי “מנהרת הרוח” המחיר במשרדי מנהרת הרוח הוא הקובע.

עבודות תחזוקה לא-צפויות

 1. אנו משקיעים את מירב המאמצים כדי להבטיח שכל ההזמנות יכובדו. עם זאת, FLYBOX הינו מתקן מכני שייתכן שמדי פעם יחייב עבודות תחזוקה לא-צפויות. אם FLYBOX תבטל הזמנה ביוזמתה, כספכם יוחזר או שיתואם מועד חדש לתעופה, בהתבסס על העדפות הלקוח ובהתאם לתנאים ולמגבלות של “מנהרת הרוח” FLYBOX.

חפצים אישיים ושימוש בארוניות

 1. לשם בטיחות הלקוחות והמדריכים והשמירה על הציוד, חל איסור על המשתמש להחזיק בציוד אישי, לרבות תכשיטים, שקיות, ארנקים, מטבעות, ניירות וממחטות נייר. במילים פשוטות, אסור לשאת כל פריט מלבד נעליים, בגדים וחליפת תעופה שמסופקת למשתמש.
 2. לנוחיות הלקוחות, FLYBOX מספקת אפשרויות להשכרה ארוניות שבהן ניתן לנעול חפצים אישיים. FLYBOX אינה אחראית לאובדן או לגניבה של כל פריט בשטחי המתחם, לרבות אלו שאוחסנו בארוניות. אנו ממליצים להשאיר את פריטי הערך שלכם בביתכם או בהשגחת אדם שאתם סומכים עליו.

זמן תעופה נ’ זמן מנהרה

 1. חבילות היכרות למשתמשים שעפים לראשונה או למשתמשים-חוזרים נאמדות לפי “זמן תעופה” (Flight Time). “זמן תעופה” הוא משך הזמן שמופיע בחבילה הספציפית שהלקוח רכש, והוא הזמן שחולף מרגע הכניסה לתא התעופה וליציאה ממנו – בחזרה לנקודת ההיערכות.
 2.  Block Time, זמן מקצוענים וזמן צנחנים נקראים “זמן מנהרה” (Tunnel Time). הפעלת המערכת, כיבוייה ושלבי המעבר מפחיתים מזמן התעופה. השימוש והשיתוף ב”זמן מנהרה” הם באחריות הרוכש ו/אוהמשתמשים. צוות FLYBOX המדריכים והמאמנים יעשו כל מאמץ להפיק את המירב מ”זמן התעופה”, אך הם אינם אחראים לחוסר שימוש בו.
 3. על כל תלונה בנוגע ל”זמן המנהרה” שנוצל להיערך בכתב, ו- FLYBOX לא תחסוך במאמץ לבחון את התלונה תוך צפייה בסרט הווידיאו שבו צולמה התעופה שנדונה בתלונה. אם התלונה מוצדקת, FLYBOX תפצה את הרוכשים ו/או את המשתמשים באמצעות תוספת של “זמן מנהרה” ו/או באמצעות החזר כספי יחסי, לפי שיקולה הבלעדי. אם התלונה אינה מוצדקת, המתלונן יהא אחראי לתשלום תעריף עבור בדיקת התלונה. תלונה תוגדר כמוצדקת אם “זמן המנהרה” בצניחה הוא פחות מ”זמן המנהרה” שנרכש בלא-פחות מחמש שניות, והכל לפי צילום הווידיאו.
 1. אנו משקיעים את מירב המאמצים להציג מחירים מדויקים בפרסומים, באתר האינטרנט, בהצעות מחיר ובמערכת ההזמנות המקוונת שלנו. כל המכירות כפופות לתמחור שוטף ולבחינה על-ידי ההנהלה. מכירות שנערכו במחירים שאינם נכונים, בעקבות טעות של הלקוח, של נציג FLYBOX או של מערכת המחשבים, לא יכובדו.

אחריות הלקוח

 1. זו אחריותו של הלקוח לוודא שכל המידע שקשור לחשבון שלו ב-FLYBOX (לרבות שוברי מתנות, כרטיסי מתנה, אישורי קניית חבילת תעופה ) ו/או מספרים סידוריים רלוונטיים הינם נכונים ומדויקים. יש לשמור על פריטים אלו ולמשתמש תהיה האחריות הבלעדית להמצאת המסמכים האמורים ל – FLYBOX. יודגש, כי לא ניתן להחליף או לשחזר פריטים או מספרים סידוריים שאבדו.
 2. הלקוח אחראי לשימוש במידע האישי בכל הנוגע לעריכה של הזמנות, שינויין או ביטולן. מומלץ לגבות כל מידע ממוחשב, סיסמאות, שוברי מתנה, קודים של כרטיסי מתנה או כל אמצעי זיהוי אחר שקשור לחשבון הלקוח ו/או להזמנה. שימוש בכל מידע לשם רישום, שינוי או ביטול של כל הזמנה שנערכת על-ידי הלקוח או כל אדם אחר, הינו באחריות הלקוח.

החזר כספי

 1. ניתן לבטל רכישה של זמן תעופה, שוברי מתנות וציוד תעופה ולקבל החזר כספי בגין הביטול, בהתאם לאמור בסעיפים 35.5-31.1 שלהלן. בנוסף, לצורך ביטול רכישה יש ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של החברה בטלפון – 03-9493939 שלוחה 2, כמו כן יש לשלוח הודעת ביטול בכתב לכתובת מייל [email protected].
  35.1. ניתן לקבל החזר כספי על ציוד תעופה חדש שנמצא באריזתו המקורית שלא נפתחה תוך 15 ימים מהרכישה. יודגש כי לא ניתן לקבל החזר כספי לפריטים שנרכשו בהזמנה מיוחדת.
  35.2. ביטול הזמנה ייעשה בכתב ובתוך 30 (שלושים) ימים מיום עשיית העסקה. החברה תשיב למשתמש את כספו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול על ידה, בניכוי 5% מסכום ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך.
  35.3. החזר כספי לרכישות שנערכו באמצעות כרטיס אשראי ייערך באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שחויב בגין הרכישה.

  35.4. החזר כספי לרכישות שנערכו במזומן ייערך באמצעות המחאה שתישלח באמצעות שירות הדואר תוך 15 יום מהיום בו הוחזר המוצר לחברה.

  35.5. חרף האמור לעיל בס”ק 2, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 48 שעות קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

המידע המבוקש מהמשתמש

 1. במטרה לעבד את ההזמנה שלכם, אנו מבקשים מידע אישי, לרבות מספר ת.ז., שמכם המלא, כתובת החיוב וכתובת המשלוח, הכתובת של הדואר האלקטרוני, מספר טלפון ופרטי כרטיס האשראי או כל מידע אחר שנוגע לתשלום. במטרה להשתתף בפעילות, תתבקשו לספק מידע מזהה כדוגמת תעודת זהות או דרכון. ייתכן שגם נבקש מידע על-אודות האופן שבו הגעתם לאתר האינטרנט שלנו, לרבות פרסומות או קישורים שנעזרתם בהם ומערכות המחשבים והשרתים שנעשה בהם שימוש כדי להגיע לאתר האינטרנט.
 2. FLYBOX ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים על כל טעות מכל מין וסוג אשר שנעשתה ע”י המשתמש בעת הקלדת הפרטים השונים לאתר, בין אם הדבר נעשה בתום לב ובין אם לאו. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד FLYBOX בגין ובקשר לאמור לעיל.

מדיניות הפרטיות של האתר

 1. מטרת מדיניות הפרטיות

החברה מכבדת את פרטיותך ומתחייבת לנקוט במירב המאמצים על מנת להגן על פרטיותך. מטרת המדיניות הפרטית הנה, בין היתר, להסביר את נוהלי החברה ביחס לפרטיות לקוחותיה, וכיצד היא משתמשת במידע הנמסר לה מלקוחות האתר או הנאסף על ידה כחלק ממתן השירותים ו/או המוצרים.

מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה מהווה הסכם משפטי מחייב ואכיף בינך לבין החברה, לפיכך, הנך מתבקש/ת לקרוא את מדיניות הפרטיות בקפידה רבה.

השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת ובלתי מסויגת לכל האמור במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמה לשימושים שהחברה עושה במידע האישי והסטטיסטי (כהגדרתם להלן) התקבל ונאסף אצלה והסכמה להעברת המידע האישי והסטטיסטי בתנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמה לשימושים שהחברה עושה במידע האישי והסטטיסטי בתנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, לצדדים שלישיים. אם אינך מסכימ/ה עם האופן שבו החברה מתנהלת, נבקשך לא לעשות כל שימוש באתר ובשירותים ו/או המוצרים המוצעים בו.

האתר, השירותים ו/או המוצרים המוצעים בו מיועדים לבגירים, מעל גיל 18. אין להעביר מידע לחברה לגבי קטינ/ה שגילו/ה קטן מ-18 שנים, מבלי לקבל את הסכמת הוריו/ה או האפוטרופוס החוקי שלו/ה. כמו כן, אין לבצע כל פעולה משפטית באתר, לרבות הזמנת מוצרים באתר, ע”י קטינ/ה מתחת לגיל 18 מבלי לקבל קודם לכן את הסכמת הוריו/ה או האפוטרופוס החוקי שלו/ה לביצוע פעולה כאמור.

 1. סוגי מידע

מדיוניות הפרטיות תתייחס לשני סוגים של מידע הנבדלים זה מזה. “מידע אישי” הוא מכלול הנתונים העשויים כשלעצמם, או כאשר הם מצויים זה לצד זה, לשמש לזיהוי של אדם, ובכלל זה שם פרטי ושם משפחה, כתובת מגורים/ כתובת למשלוח דואר, כתובת אלקטרונית, תאריך לידה, מין, גיל וכל פרט אישי אחר שתמסור/תמסרי לחברה בעת השימוש בשירותים באמצעות האתר ו/או הטלפון (בעת הזמנת מוצרים טלפונית המידע האישי שמסרת לחברה יישמר במאגר המאובטח של החברה והגישה אליו תהיה מוגבלת).

בניגוד למידע האישי, “מידע סטטיסטי” הינו מידע המכיל נתונים שונים אשר אינם מזהים ולא יכולים להביא לידי חשיפתך ולגילוי של מקור הנתונים. המידע הסטטיסטי הנאסף עשוי להכיל מידע על נוהגי הגלישה שלך באתר, העמודים בהם ביקרת, המוצרים שבהם צפית ו/או הזמנת, פרסומות עליהן הקלקת, מיקומו הגיאוגרפי של המחשב שממנו התחברת לאתר, כתובת ה-IP ששימשה אותך לצורך החיבור לאתר וכד’. המידע הסטטיסטי שנאסף על ידי האתר נשמר בנפרד מהמידע האישי אודותיך והשימוש בו הינו שונה מהשימוש אשר עושה החברה במידע האישי, והכול כפי שיפורט להלן.

 1. מסירת מידע ואיסוף המידע

המידע האישי שמסרת לחברה מיוזמתך, בשלב הרישום למועדון הלקוחות באתר ו/או בעת הזמנת מוצרים באמצעות האתר ו/או הטלפון, למעט מספר כרטיס אשראי ככל שיימסר בהזמנה טלפונית, ישמרו כאמור במאגר המידע של החברה  (להלן: “מאגר המידע”). בעת מסירת המידע האישי לחברה, עליך להקפיד למסור פרטים נכונים, מלאים ולא שגויים או מסולפים. שימ/י לב, אינך חייב/ת למסור את המידע האישי כאמור, אך דע/י כי ללא מסירת המידע האישי, החברה והאתר לא יוכלו לספק לך את השירותים ו/או המוצרים המבוקשים, לרבות ליצור עימך קשר לצורך אספקתם. ככל שיחולו שינויים במידע האישי אותו מסרת לאתר, תוכל/י לעדכן את הנתונים.

 

 1. שימוש במידע

החברה תשתמש במידע האישי שמסרת ו/או במידע הסטטיסטי שנאסף אצלה לצורך אספקת השירותים ו/או המוצרים השונים באתר, ולצורך שינוי ושיפור התכנים, השירותים ו/או המוצרים באתר כך שיתאימו לאופי המשתמשים באתר, לרבות להעדפותיך ממש, כפי שמשתקף מניתוח המידע הסטטיסטי שנאסף בחברה לגבי הרגלי השימוש של המשתמשים באתר.

החברה תשתמש במידע האישי שמסרת על מנת ליצור איתך קשר בעת הצורך, ו/או , במידה ונתת את הסכמתך לכך ע”י סימון V בתיבה המיועדת לכך, לשלוח אליך מדי פעם ניוזלטרים ו/או הודעות באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לפי הפרטים שמסרת בעת הרישום, ובהם עדכונים על מבצעים שונים באתר, חידושים בשירותים הניתנים ו/או במוצרים המוצעים, שוברי הנחה, הודעות ו/או פרסומות שונות, בין מטעם החברה ובין מטעם צדדים שלישיים (“דברי פרסומת”). סימון ה-V בתיבה המיועדת לכך, כמו גם המשך השימוש שלך באתר והסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982. שים לב כי, בכפוף להוראות הדין, בכל עת תוכל לבחור לחדול מלקבל הודעות דברי פרסומת כאמור ע”י מחיקת פרטיך מרשימת הדיוור של האתר. זאת באמצעות משלוח בקשה להסרה מרשימת הדיוור באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לאתר בכתובת [email protected]

 

 

 

 1. מסירת מידע לצד שלישי

מידע אישי –החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי אלא באחד המקרים המפורטים להלן:

 • אם החברה ביקשה את רשותך, ואתה נתת את הסכמתך המפורשת לכך, כמו למשל אישור לשליחת דבר פרסומת לגבי צדדים שלישיים, אישור לשליחת המוצרים שהזמנת לכתובת מגוריך באמצעות חברת שליחויות וכד’;
 • אם מסירת המידע האישי הינה לעובדים המוסמכים של החברה ו/או לשלוחים מטעמה ו/או לפועלים מטעמה, והיא במידה הנדרשת והחיונית לצורך אספקת השירותים ו/או המוצרים ותפעול האתר;
 • אם מסירת המידע האישי היא לתאגידים הקשורים לחברה, לרבות חברות אם, חברות בת וחברות שבשליטתן.
 • אם יתקבל צו מבית משפט או מכל ערכאה מוסמכת אחרת, המורה לחברה למסור את פרטיך או המידע האישי אודותיך לידי בית המשפט או הערכאה האחרת או לידי צד שלישי כלשהו;
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב את חשיפת פרטיך;
 • אם תבצע באתר ו/או באמצעותו פעולות אשר לדעת החברה עומדות בניגוד לדין או בניגוד לתנאי התקנון.
 • אם החברה תמכור את פעילות האתר ו/או תעביר בכל דרך שהיא את האתר, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, בתמורה או שלא בתמורה, בין אם בדרך של המחאת זכויות ובין אם בדרך של מתן רישיון או רישיון-משנה – וכן במקרה שהחברה תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שצד שלישי זה יהיה מחויב למלא אחר כללי מדיניות פרטיות זו;
 • מידע סטטיסטי – החברה עשויה להעביר מידע סטטיסטי, בתמורה או שלא בתמורה, לצדדים שלישיים המצויים איתה בקשרים עסקיים או אחרים, לרבות חברות העוסקות בניתוח מידע סטטיסטי אנונימי כאמור לצורך שיפור השירותים ו/או המוצרים המוצעים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 1. אתרים של צדדים שלישיים ופרסומות באתר

בתוך האתר ייתכן ותמצא/י קישורים לאתרים אחרים שאינם מהווים חלק מהאתר (“אתרי צדדים שלישיים”). אתרים אילו הינם אתרים עצמאיים והחברה אינה נוטלת כל אחריות או חבות לאתרים אלה ולתכנים והשירותים המצויים בהם. השימוש באתרי צדדים שלישיים כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל אתר. לפיכך, מומלץ שתעיינ/י בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של אתרי צדדים שלישיים לפני השימוש בהם.

 1. לאחר השלמת ההזמנה, תקבלו באמצעות הדואר האלקטרוני אישור והוראות כיצד למלא את

כתב-הוויתור שלכם. אתם רשאים למחוק את רישומכם בדיוור שיווקי בכל עת.

לקבלת מענה על כל שאלה, צרו קשר באמצעות מייל לכתובת : [email protected] או בטלפון: 03-9493939

תניית שיפוט

 1. השימוש שלכם באתר האינטרנט הזה וכל מחלוקת שמקורה בשימוש בו כפופים לחוקים של מדינת ישראל.
 1. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר יהיה נתון לביהמ”ש בתל אביב – יפו.